Fara Melek

Farebný misijný ruženec

„Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Každý jednotlivec je veľmi dôležitý a môže prispieť k budovaniu Božieho kráľovstva. Nestačí však len zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši, prípadne dať čosi do zvončeka, všetci musíme priložiť ruku k veľkému Božiemu dielu. Krstom sme vstúpili do radostného spoločenstva Božieho ľudu – do Cirkvi. Preto nám nemôže byť ľahostajné poslanie Cirkvi ohlasovať radostné posolstvo evanjelia. Výzva ohlasovať evanjelium nie je určená len kňazom. Všetci pokrstení sú povolaní prinášať Ježišovo evanjelium, každý tam, kde žije, pracuje, či oddychuje predovšetkým svojím životom, no ak je to potrebné, aj slovami. Misijne pracovať znamená svedčiť o Kristovi svojím životom v prostredí, kde žijem. A toto krásne poslanie zveruje Pán každému pokrstenému bez výnimky. Môžeme tak robiť doma, v škole i medzi priateľmi a známymi.
Niektorí sa však cítia byť povolaní k väčšej službe a odchádzajú tie isté hodnoty ponúknuť ďaleko od svojho domova. Mk 16,15: A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“
Nie všetci sa však cítime povolaní k takejto službe, ale i napriek tomu môžeme pomáhať misionárom a misiám. Ako? Finančným príspevkom na misie (Skutky apoštolov – 11, 27-30) a modlitbou.
A práve modlitbou sme sa rozhodli pomôcť aj my v našej farnosti. Pomodlili sme sa misijný ruženec, kde je každý desiatok obetovaný za ľudí (veriacich alebo neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov sveta. Pre tento ruženec je typická farebnosť- každý desiatok má inú farbu- podľa jednotlivých kontinentov. Medzi jednotlivými desiatkami sme si pozreli i prezentáciu a vypočuli „Otče náš“ v jazyku typickom pre daný kontinent. A aby sa každý mohol modliť takýto ruženec i doma, členovia LAUS DEO rozdali prítomným okrem letáku s modlitbami i takéto farebné ružence, ktoré vlastnoručne zhotovili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code